Taxta karkaslı ev divarları daşıyan dayaqlardan, sarğılardan, örtüdən, istiliyi keçirməyən və naxış qatlarından ibarətdir. Divarın istiliyinin izolyasiya etməsi tək qat ilə yerinə yetirilir. İstiliyi izolyasiya etmə qismində PPS10-Р, PPS12-R, PPS13-R və ya PPS14-R markalı penopolistiroldan yivli sallar işlənir. Divarların karkası şaquli dayaqlardan və üfuqi elementkərdən ibarətdir (üst və aşağı sarğılar, pəncərələrin üzərindəki və qapı yerindəki sədlər). Hər mərhələ daxilindəki dayaqlar divar karkasının aşağı sarğılarının üstünə söykənir.

Karkasın bərkliyi karkasın bərk sallardan və ya vərəq materiallarından örtüsü ilə və ya bərklik diaqonal birləşmələri ilə və ya dayaqlar ilə təmin olunur.  Karkas sistemi konstruksiyasının otaq tərəfindən gələn buxarlara qarşı müdafiə üçün qızdırıcının daxili səthinin üstündə plyonkanı karkasın dayaqlarına bərkitməklə yerləşdirilən buxarı keçirməyən plyonka işlənir.  Divar karkasının kəsiyi və addımı dayaqların yüksəkliyindən və onlara düşən yükləmələrdən asılı olaraq nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda polimaterialların ölçüləri ГОСТ 24454 üzrə və möhkəmlik xarakteristikaları СП 64.13330 üzrə nəzərə alınmalıdır.

Divar karkasının elementləri iynəyarpaq cinsləri 2-ci dərəcəli növdən aşağı olmayan taxta-şalbandan ГОСТ 8486 üzrə qayrılmalıdır. Bütün taxta quruluşlar СП 70.13330 bölməsinə müvafiq olaraq antipirirlaşdırılmalı və antiseptirovlandırılmalıdır.  Divar dayaqları mərtəbənin bütün yüksəkliyinə görə kəsilməmiş və bütov olmalıdır (dayaqlardan və qapı yerindən başqa). Sarğılar 40 mm-dən az olmayan qalınlığı taxtalardan yerinə yetirilir. Daşıyan divarlardakı üst sarğılar yüksəkliyinə görə iki taxtatan ibarət olmalı, aşağı sarğılar bir taxtadan ibarət olmalıdır. Xarici divarlarda aşağı sarğı dayağın kənarından öz yüksəkliyindən 1/3-dən çox çıxa bilir. Karkas hissələrinin birləşdirməsi mıxlar, bəndlər və ya çıxıntılarla yerinə yetirilir. Örtüsü karkasa mıxlanır və ya vintlə bərkidilir.